Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024
22/03/2024
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 (gọi tắt là Kỳ thi) được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021, Thông tư số 06/2023/TT-BGDDT ngày 24/3/2023 và Thông tư số 02/2024/TT-BGDDT ngày 06/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin chi tiết tại file đính kèm./.