Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2023 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 trình độ TS, ThS, ĐH, trình độ CĐ ngành GDMN
02/05/2024
Kính gửi:
- Các đại học, học viện, trường đại học;
- Các trường cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non;
- Các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học;
- Các viện hàn lâm và viện nghiên cứu được phép đào tạo trình độ tiến sĩ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, các viện hàn lâm, viện nghiên cứu được phép đào tạo tiến sĩ, các trường sĩ quan có đào tạo đại học, các trường cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Mầm non (sau đây gọi chung là các cơ sở đào tạo) báo cáo việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 đối với các trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non theo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 (Thông tư số 03) được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT ngày 28/4/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư số 10) cụ thể như sau:

1. Để bảo đảm tính đầy đủ, chính xác của cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024, Bộ GDĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo tiếp tục rà soát, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu liên quan đến việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 đối với các trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non trên Hệ thống HEMIS tại địa chỉ https://hemis.moet.gov.vn theo yêu cầu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

2. Căn cứ dữ liệu liên quan đã hoàn thành trên Hệ thống HEMIS, các cơ sở đào tạo đồng bộ dữ liệu sang Hệ thống Cổng thông tin tuyển sinh (phần báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh) tại địa chỉ https://tuyensinh.moet.gov.vn để báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu năm 2023, các tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh và đăng ký chỉ tiêu tuyển 2 sinh năm 2024 đối với trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định xác định chỉ tiêu tại Thông tư số 10 được hướng dẫn cụ thể trong Hệ thống sau khi đã đăng nhập. Thời gian hoàn thành báo cáo trước ngày 20/5/2024.
Để đăng nhập vào Hệ thống cổng thông tin tuyển sinh địa chỉ https://tuyensinh.moet.gov.vn, cơ sở đào tạo sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp của kỳ báo cáo tuyển sinh năm 2023. Trường hợp không nhớ tên đăng nhập cơ sở đào tạo gửi yêu cầu cấp lại tài khoản đăng nhập hệ thống về địa chỉ email: tuyensinh@moet.edu.vn (nội dung email ghi rõ mã đơn vị và tên đơn vị)

3. Đối với các cơ sở đào tạo vi phạm quy định về đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 của Luật GDĐH (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018) thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 03. Trên cơ sở báo cáo tự xác định chỉ tiêu của các cơ sở đào tạo trên Hệ thống báo cáo xác định chỉ tiêu, Bộ GDĐT sẽ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh cho cơ sở đào tạo để làm căn cứ triển khai thực hiện.

4. Riêng đối với chỉ tiêu của các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng và chỉ tiêu của các trường vi phạm quy định về đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu tuyển sinh được Bộ GDĐT xác định và thông báo chỉ tiêu thì phần thông tin đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 là chỉ tiêu do Bộ GDĐT thông báo.

5. Từ thông tin đã khai báo trong Hệ thống cổng thông tin tuyển sinh, các cơ sở đào tạo xuất các báo cáo tổng hợp theo quy định của Thông tư số 10, ký đóng dấu lưu tại cơ sở đào tạo và công bố công khai bản ký đóng dấu này trên Trang thông tin điện tử chính thức của cơ sở đào tạo để các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra, xã hội giám sát và người học lựa chọn cơ sở đào tạo dự tuyển.

6. Bộ GDĐT sẽ kiểm tra, thanh tra việc tự xác định chỉ tiêu của các cơ sở đào tạo trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng và các quy định có liên quan đã được khai báo trên Hệ thống cơ sở dữ liệu.

7. Mọi vướng mắc cần hướng dẫn liên quan đến quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh liên hệ trực tiếp với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT qua chuyên viên cao cấp Hoàng Thúy Nga theo địa chỉ email htnga@moet.gov.vn hoặc qua số điện thoại 0902.279.427.

8. Đầu mối hỗ trợ kỹ thuật về phần mềm HEMIS, liên hệ với Cục Công nghệ thông tin qua email csdldh@moet.edu.vn hoặc qua số điện thoại (024) 66.748.746 - Số máy lẻ: 111.

9. Đầu mối hỗ trợ kỹ thuật về phần mềm và tài khoản đăng nhập Hệ thống cổng thông tin tuyển sinh, đề nghị cơ sở đào tạo liên hệ với Cục Công nghệ thông tin qua email hỗ trợ: tuyensinh@moet.edu.vn qua số điện thoại: 0934.565.362 hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ online trên hệ thống.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo và yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung của công văn này./.
Nội dung chi tiết xem file đính kèm.